Vedtægter

Institutionens formål
§ 1

Institutionen har til formål at drive Ulstruphallerne med fritids- møde- og kantinefaciliteter.

Hallerne er primært beregnet til udlejning til idrætsforeninger, ungdomsforeninger og andre oplysende foreninger med fortrinsvis kulturelle formål. Sekundært kan alle faciliteter udlejes til møder, stævner, udstillinger og andre formål, der godkendes af bestyrelsen. 

Institutionen driver eller bortforpagter cafeteria og tilknyttede lokaler.

Medlemskredsen
§ 2  
                                         

Medlemskredsen tæller medlemmer, der er optaget på Ulstruphallernes ordinære generalforsamlinger. I forbindelse med optagelse af medlemmer fastlægges de stemmeandele, medlemmet får tildelt.

Optagelse sker ved, at medlemmet ansøger bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder derefter et forslag til generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at foranledige, at alle optagelsesønsker bliver behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen kan tildele medlemskab indenfor flq. 3 kategorier:

A-medlemskab tildeles aktive idrætsforeninger, der minimum har et timeforbrug i Ulstrup

Hallerne på 75 timer. Medlemmernes stemmeandele skal afspejles af medlemmernes timeforbrug og antallet af medlemmer, dog sådan at der en grad af mindretalsbeskyttelse.

Et A-medlem kan således ikke have over 50% af samtlige stemmeandele. A medlemmer kan gøre brug af idrætsfaciliteterne efter de kommunale regler. Mødelokaler stilles gratis til rådighed.

Ulstrup skole og Gudenaadalens Efterskole er faste brugere af halgulvet og tildeles medlemskab med 1 stemmeandel hver.

B-medlemskab tildeles almene foreninger/organisationer, og som ønsker at gøre brug af

Ulstrup Hallernes faciliteter under samme vilkår som A-medlemmer dog vil hal udlejning forgå under kommercielle vilkår. B-medlemmer har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

B-medlemmer betaler et årligt kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmedlemmerne er stemmeberettiget med hver en stemme. Bestyrelsen kan ikke have over 50% af samtlige stemmeandele.

Medlemmerne hæfter ikke for institutionens gæld eller evt. driftsunderskud.

Medlemmerne kan ikke få andel i et evt. overskud af den selvejende institution, idet et sådant overskud går til institutionen alene.

Generalforsamling
§ 3

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Aflæggelse af årsregnskab og fremlæggelse af budget. 
 4. Fastlæggelse af kontingent for B-medlemmer.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
 7. Valg af ekstern revisor.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant. Indkomne forslag.
 10. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftlige og formanden i hænde senest 15. februar.

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved offentliggørelse ved opslag i hallen og på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel.

Revisionen udføres af et statsautoriseret revisionsfirma og af to revisorer, der er valgt på generalforsamlingen og ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen.

Revisionsfirmaet vælges hvert år. De to revisorer afgår skiftevis hvert anden år. Ekstraordinær generalforsamling Afholdes når:

Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen finder anledning dertil. Den afholdes senest 1 måned efter, at ønsket er fremsat.

Mindst 3 medlemmer skriftligt har anmodet herom. Den afholdes senest 1 måned efter, at ønsket er fremsat.

Ved vedtægtsændringer behandlet på ordinær generalforsamling.

Stemmeregler
§ 4

Stemmeberettiqet på qeneralforsamlinqen er:

Medlemmernes fremmødte repræsentanter (A-medlemmer) efter reglen: En person - en stemme.

En repræsentant for Ulstrup skole og en repræsentant for Gudenaadalens Efterskole. Bestyrelsens medlemmer med en stemme hver.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

Skriftlig afstemning skal ske, hvis en fremmødt repræsentant ønsker dette.

Generalforsamlingens forløb noteres i den autoriserede protokol og underskrives af dirigenten og sekretæren.

Bestyrelsen
§ 5

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år af generalforsamlingen. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter for en etårig periode.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Suppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstitueres inden 14 dage efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand, og sekretær Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen sørger for den daglige ledelse af institutionen.

Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale, sørger for evt. forpagtning af cafeterialokaler og for udleje og benyttelse af hallerne.

Bestyrelsen fastsætter lejen for benyttelse af lokalerne på en sådan måde, at forsvarlig drift opnås.

Bestyrelsesmøder
§ 6

Bestyrelsen holder møde når formanden eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens — og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

Der føres protokol over mødeforløbet. Denne underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Tegningsret/låneforhold/ophør
§ 7

Institutionen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Ved køb, salg, lånoptagelse/ ændring af lånevilkår eller pantsætning tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse med efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse

Regnskab
§ 8

Regnskabsåret er kalenderåret. Budget og regnskab skal indsendes til Byrådet i Favrskov Kommune,

Evt. henlæggelser skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Ejendomsforvaltning
§ 9

Pantsætning, låneoptagelse, ændring i lånevilkår samt køb og salg af fast ejendom skal godkendes af Byrådet.

Institutionens midler indsættes i det af bestyrelsen valgte pengeinstitut i institutionens navn.

Institutionsophør/nedlæggelse
§ 10

Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om ophør/nedlæggelse af den selvejende institution, forelægges dette til endelig godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Ophør skal besluttes ved 2/3 flertal.

På den ekstraordinære generalforsamling træffes beslutning om, hvilke almene godkendte formål institutionens eventuelle midler skal tilfalde.

Vedtægtsændringer
§ 11

Ændringer i disse vedtægter skal vedtages på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Vedtægtsændringer sendes senest 14 dage efter ændringen til Byrådets godkendelse. Vedtaget:

På generalforsamlingen den 21 . marts 2017 og på ekstraordinær generalforsamling den 18. april 2017

Underskrifter:

 • Formand Poul Erik Rhode
 • Næstformand Tommy Nyegaard
 • Jane Mikkelsen
 • Egil Madsen
 • Lars Rasmussen
 • Steen Andersen
 • Lasse Jakobsen